Sunday, June 2, 2013

đơn xin việc ngân hàng

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc -----------------------------
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: Trung tâm Công nghệ Thông tin- Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam
Tên tôi là:……………………………………………………………………...
Ngày sinh:………………………Nơi sinh:…………………………...............
Số CMT:………………………...Ngày cấp:……………….Nơi cấp:…..........
Điện thoại liên hệ:………………Địa chỉ email:……………………………...
Hiện đang học tại (ghi rõ tên trường/khoa/lớp):……………….......................
………………………………………………………………….......................
Hoặc đang công tác tại:………………………………………………….........
………………………………………………………………………………...
Kinh nghiệm bản thân: (điền form trong phụ lục 1)
Đã từng tham gia lập trình viên dạng lao động thời vụ chưa?..........................
…………………………………………………………………………….. …
Tôi nộp đơn này xin xét tuyển dụng vị trí lập trình viên dạng lao động
thời vụ vào Trung tâm Công nghệ Thông tin - Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam.
Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về những lời khai trên là đúng sự thật.
Xác nhận của trường/ cơ quan đang
công tác
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

No comments:

Post a Comment