Sunday, June 2, 2013

đơn xin việc ngân hàng

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc -----------------------------
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: Trung tâm Công nghệ Thông tin- Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam
Tên tôi là:……………………………………………………………………...
Ngày sinh:………………………Nơi sinh:…………………………...............
Số CMT:………………………...Ngày cấp:……………….Nơi cấp:…..........
Điện thoại liên hệ:………………Địa chỉ email:……………………………...
Hiện đang học tại (ghi rõ tên trường/khoa/lớp):……………….......................
………………………………………………………………….......................
Hoặc đang công tác tại:………………………………………………….........
………………………………………………………………………………...
Kinh nghiệm bản thân: (điền form trong phụ lục 1)
Đã từng tham gia lập trình viên dạng lao động thời vụ chưa?..........................
…………………………………………………………………………….. …
Tôi nộp đơn này xin xét tuyển dụng vị trí lập trình viên dạng lao động
thời vụ vào Trung tâm Công nghệ Thông tin - Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam.
Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về những lời khai trên là đúng sự thật.
Xác nhận của trường/ cơ quan đang
công tác
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Top amazing videos

1. Top 35 video dance hay nhất trong các chương trình Got talent


2. Top 35 video ảo thuật hay nhất trong các chương trình Got talent

No comments :

Post a Comment